پساب کارخانجات الکل سازی (تولید اتانول) در واقع bottom product ستون های تقطیر الکل می باشد که حدوداً 12 تا 15 برابر حجم الکل تولیدی است. این پساب با بار آلی بالایی که دارد قبل از اینکه در رودخانه یا چاه یا ... دفع شود، باید تصفیه شده و بار آلی آن کاهش یابد. حدود 70% از کل این پساب از ستون استریپر (stripper) با بار آلی بسیار زیاد و مابقی آن از ستون های رکتی فایر (rectifier) و فیوزل اویل (fusel oil) با بار آلی بسیار جزئی خارج می شود.

روش های تصفیه که تاکنون برای این پساب بکار گرفته شده است عبارتند از:

  • سیستم های بی هوازی (Anaerobic Systems)
  • راکتورهای بی هوازی با شدت جریان زیاد (High Rate Anaerobic Reactors)
  • سیستم های هوازی (Aerobic Systems)
  • روش های ترکیبی فیزیکی و شیمیایی (PhysicoChemical Methods)
مشخصات پساب کارخانجات الکل سازی به صورت تیپیکال به شرح زیر می باشد:
مشخصات فاضلاب یا پساب کارخانجات الکل سازی